พบกับงานเสวนา จากผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำ ในแวดวงอุตสาหกรรมไทยและชมนิทรรศการอุตสาหกรรม
งานประจำปี สศอ. (OIE Forum) พ.ศ. 2566
OIE Forum 2023 MIND : Set for Sustainability
ปรับมุมคิด พลิกอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 – 12.30 น.
ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท และผ่านระบบออนไลน์ (Live Streaming)

Join, in person or virtually and inspired by experienced experts from Thai Industry, visiting industrial exhibition
OIE Forum 2023 MIND : Set for Sustainability
On Monday 13th November 2023, 8.00 – 12.30 hrs.
in person at Phayathai Grand Ballroom, 6th Floor, Eastin Grand Phayathai or Live Streaming


กำหนดการ
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.05 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ
09.05 – 09.15 น. วีดิทัศน์ OIE Forum 2023 “MIND : Set for Sustainability ปรับมุมคิด พลิกอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน พลิกอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน”
09.15 – 09.25 น. กล่าวรายงาน โดย ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
09.25 – 09.45 น. กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย สู่เศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน”
โดย นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
09.45 – 10.00 น. การแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
โดย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.00 น. เสวนาหัวข้อ “MIND : Set for Sustainability ปรับมุมคิด พลิกอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน”
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
1. นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2. นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
3. นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
4. นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ดำเนินการเสวนาโดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน
12.00 – 12.30 น. ถาม-ตอบ และร่วมสนุกพร้อมลุ้นรับของที่ระลึก
ขั้นตอนการลงทะเบียน
Registration Steps
สแกน QR Code
หรือกดลิงค์ลงทะเบียน
https://oieforum.oie.go.th/
Scan the QR Code
or click the registration link at https://oieforum.oie.go.th/
คลิก ลงทะเบียน
Click to registration

กรอกข้อมูล
และกดส่งเพื่อยืนยันการลงทะเบียน
Fill in the information
and submit the registration confirmation
ลงทะเบียนสำเร็จ
ระบบจะส่ง QR Code หรือลิงค์ไปยังอีเมลที่ลงทะเบียน
If registration complete, the system will send the QR code or link to your registration e-mail.